Přijímání nominací a přihlášek do 1. ročníku ceny Global Teacher Prize 2018 bude spuštěno 1. ledna 2018

7. listopadu 2017

Předběžný harmonogram GTP CR 2018:

 • 1. ledna až 25. března – přijímání nominací a přihlášek do ceny
 • duben až květen – návštěvy finalistů v místech jejich působiště
 • červen – slavnostní vyhlášení 1. ročníku GTP CR 2018

 • 27. září 2017: Nultý ročník ocenění Global Teacher Prize CR 2017 již zná své vítěze
 • 10. září 2017: Sedm finalistů
 • 31. srpna 2017: Přihlašování bylo ukončeno
 • O ceně

  Global Teacher Prize

  Global Teacher Prize (GTP) je cena, kterou se každoročně oceňuje mimořádný učitel planety. Důraz při výběru těch nejlepších je kladen nejen na odbornost, ale také angažovanost, zaujetí, mimoškolní aktivity a snahu o zvyšování prestiže učitelského povolání. Cena v hodnotě 1 milion USD má upozornit na důležitost a nepostradatelnost učitelské profese a zároveň být uznáním pro samotné učitele.

  Mezinárodní cenu GTP pořádá britská soukromá nadace Varkey foundation.

  O nadaci Varkey foundation
  Nadace Varkey Foundation byla založena v roce 2010 a sídlí v Londýně. Jejím zakladatelem je Sunny Varkey, vlastník soukromých škol GEMS Education. Nadace působí především v oblasti vzělávání akademických pracovníků a jejím cílem je podpora učitelské praxe, zlepšení přístupu ke vzdělávání znevýhodněných dětí v rozvojových zemích, výzkumná činnost a osvětová politika. Světovými partnery Varkey Foundation jsou UNESCO, UNICEF, Clinton Global Initiative a další.
  O ceně Global Teacher Prize
  První ročník ceny The Global Teacher Prize byl vyhlášen v roce 2014 jako reakce na výsledky analýzy Global teacher Status Index zohledňující postavení učitelů a hodnotící prestiž učitelské profese, která proběhla v roce 2013 ve 21 zemích světa (včetně ČR). V analýze byly mimo jiné zohledněny platy učitelů, postoj studentů k jejich učitelům a názory respondentů na vzdělávací systém v jejich zemi. Byl to první pokus o srovnání postavení učitelů ve světě. Díky této analýze se prokázalo, že prestiž učitelské profese celosvětově upadá. Jako reakce na tuto skutečnost a v souladu se snahou o zlepšení této situace byla založena GTP.

  Nedostatek vzdělání je hlavním faktorem mnoha sociálních, politických, hospodářských a zdravotních problémů, kterým čelí dnešní svět. Vzdělání má pozitivní vliv na snižování chudoby, předsudků a konfliktů a zásadně ovlivňuje naši budoucnost.

  Cílem nadace VF je změnit úhel pohledu, jakým je celosvětově nahlíženo na učitele.

  V porotě GTP jsou zastoupeni státní úředníci, učitelé, akademici, novináři, podnikatelé a vědci z celého světa. Sdílejí podobný cíl – sami se angažují se v oblasti vzdělávání a uvědomují si důležitost a přínos učitelské profese. Na spravedlivý a transparentní proces hodnocení a odborného výběru dohlíží PwC.

  Patronát nad cenou GTP má Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister, and Emir of Dubai.

  GTP má pozitivní efekt jak na lokální, tak na celosvětové úrovni. V prvním roce se ceny zúčastnilo 5000 účastníků z 127 zemí světa, což zaznamenalo velký mediální ohlas. Jedním z podporovatelů ceny je její veličenstvo jordánský král Rania Al Abduallah , Bill Clinton, Tony Blair a Kevin Spacey.

  Global Teacher Prize Czech Republic

  Jsme přesvědčeni, že i čeští učitelé se mohou poměřit s globálními standardy učitelské profese a zaslouží si své ocenění a v rámci iniciativy Učitel, povolání snů jsme se rozhodli vytvořit národní verzi ceny – Global Teacher Prize Czech Republic (GTP CR).

  Oficiálním partnerem Varkey foundation pro pořádání GTP CR je obecně prospěšná společnost EDUin. Dalšími partnery ceny Global Teacher Prize 2017 jsou iniciativy Otevřeno a TOŠ.

  Pomozte nám najít ty nejlepší učitele, abychom se od nich mohli inspirovat. Nominujte svého známého, kolegu, podřízeného, nadřízeného či sebe do nultého ročníku Global Teacher Prize Czech Republic!

  Cenu je možné realizovat za laskavé podpory Nadace Karla Janečka.

  O ceně Global Teacher Prize Czech Republic

  Ceny Global Teacher Prize Czech Republic se mohou zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v České republice. Každý, kdo se přihlásí do soutěže, bude hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky.

  Ty nejlepší pak vybere nezávislá odborná porota.

  Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne na konci září 2017.

  Vítěz obdrží 50.000,- Kč a třem nejlepším finalistům pomůžeme s přihlášením do mezinárodní ceny GTP.

  V roce 2017 proběhne nultý ročník ceny GTP CR, ve kterém budou optimalizována kritéria i způsob výběru a vyhledávání kandidátů. První ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic se uskuteční v roce 2018.

  Harmonogram

  25. dubna až 30. června
  Přijímání nominací do nultého ročníku GTP CR 2017.

  1. června až 31. července
  Přijímání přihlášek do nultého ročníku GTP CR 2017.

  13. srpna
  Na základě bodového hodnocení jednotlivých kritérií výběr nejlepších 15 uchazečů.

  4. září
  Odborná porota společně vybere 7 semifinalistů.

  4. až 22. září
  Semifinalisty navštíví porota v místech jejich působení, vyhodnotí jejich práci ve třídách v praxi a vybere z nich nejlepší tři finalisty.

  25. září
  Slavnostní vyhlášení vítěze nultého ročníku GTP CR 2017.

  Kritéria

  1) podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka
  Smyslem je prokázat pedagogickou práci, která vede ke zlepšování žáků jako jednotlivců. Jedná se o podporu žáků v naplňování jejich potenciálu nejrůznějšími cestami a způsoby (např. zda jsou žáci i mimo školu aktivní v oboru, který učitel vyučuje). Velmi cenné je zaměření na to, jak učitel dokáže zlepšovat spodních 30 % žáků.

  Návrhy důkazů:

  • ukázky prací, výsledků,
  • popsání příběhu (case study) třeba s 1 ilustrativním dokladem o žácích, kterým jste se individuálně věnovali,
  • zlepšení známek žáků (scan vysvědčení), zlepšení docházky/chování studentů (scan vysvědčení) s popisem, jak ke zlepšení došlo a díky čemu,
  • příklady úspěchů žáků v dalším vzdělávání a v práci (nasměrování na určitý typ školy).
  2) vytváření přenositelných inovativních forem výuky
  Zde sledujeme, zda se učitel rozvíjí a hledá různé formy a metody práce, které je ochoten i dále šířit. Důležité je, aby tyto metody a formy byly replikovatelné a šiřitelné a mohly být využity jinými učiteli.

  Návrhy důkazů:

  • odkazy na popis metody, vyučovací jednotky apod., kterou učitel vytvořil/tvořivě rozvinul,
  • odkazy na materiály, které učitel vytvořil.
  3) pozitivní reference od žáků, kolegů, rodičů, nadřízených i veřejnosti
  Zajímá nás, jak učitele hodnotí všechny zainteresované strany. Jde nám nejen o vyjádření se k jeho pedagogické práci, ale i osobnosti.

  Návrhy důkazů:

  • kopie děkovného e-mailu,
  • udělení regionální/národní ceny,
  • reference od kolegů, ředitele,
  • „doporučující“ dopis od rodičů, žáků,
  • uznání v lokálních/regionálních médiích nebo akademických publikacích,
  • reference od úspěšných absolventů,
  • zpráva ze vzájemného náslechu učitelů,
  • výňatek z autoevaluační zprávy školy,
  • výňatek ze zprávy ČŠI,
  • fotka z předávání kytice, poděkování apod.
  4) spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách
  Tímto kritériem sledujeme přesah učitele mimo rámec dané školy a jeho další aktivitu, která však s pedagogickou prací stále souvisí. Je zde důležité, jak se učitel zapojuje do dění v daném místě, případně i globálněji (zahraničí).

  Návrhy důkazů:

  • ukázky zapojení do místních aktivit (fotky, scany pozvánek na akce, kterých se účastnil v roli lektora, organizátora apod.),
  • vedení zájmového kroužku pro děti
  • aktivní účast v jiných organizacích, profesních sdruženích a spolcích – popis role, přínosu apod.,
  • ukázky zapojení do projektů přesahujících danou školu – e-twinning, Globe, Extra třída, stáže…,
  • doložení spolupráce s rodiči, spolkem rodičů apod.
  5) zapojení a vliv v profesní komunitě
  Kritérium sleduje aktivní podporu učitelské profese a přínos k její prestiži. Důležité je, že kandidát podporuje ostatní kolegy v rozvoji jejich dovedností a aktivně přispívá k tomu, aby i ostatní začali učit.

  Návrhy důkazů:

  • ukázky podpory v roli uvádějícího učitele nebo mentora a ukázky podpory,
  • videa, fotky či jiné důkazy z aktivního působení v systému dalšího vzdělávání učitelů – lektorování,
  • zdokladovaní působení v přípravě budoucích učitelů (PedF apod.),
  • příspěvky do veřejných debat o učitelské profesi,
  • odkazy na články, blogy, mediální vystoupení.

  Porota

  Naším cílem je, aby v porotě Global Teacher Prize Czech Republic byli zastoupeni renomovaní odborníci, kteří se angažují v oblasti vzdělávání a jsou respektovanými autoritami pro většinu učitelů. V rámci objektivity a vyváženosti usednou v porotě osobnosti z akademické, umělecké i soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií.

  Členové odborné poroty nultého ročníku ocenění Global Teacher Prize Czech Republic jsou:

  Lumír Al-Dabagh
  Ing. Lumír Al-Dabagh
  Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT, informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze a management na California State University v Los Angeles.
  V devadesátých letech založil a vedl IT firmu na implementaci informačních systémů v průmyslových podnicích, v pardubické Tesle se jako technický ředitel podílel na vývoji letištních radarů. V roce 2003 nastoupil jako akcionář a krizový ředitel do firmy Beneš a Lát. Pod jeho vedením získala firma v roce 2007 prestižní cenu Hospodářských novin Firma roku, o rok později i Národní cenu kvality. V roce 2008 byl oceněn jako TOP 10 Manažer roku.  Od srpna 2017 řídí společnost ZVU strojírny v Hradci Králové.Problematice vzdělávání dětí a dospělých se věnuje jako svému koníčku. Od roku 2007 vystoupil na několika konferencích zabývajících se propojením vzdělávání s průmyslovou praxí. Od roku 2014 vyučuje management na FS ČVUT. Od září 2017 řídí společnost ZVU strojírny a.s. v Hradci Králové.
  .Je propagátorem myšlenky návratu dílen do základních škol a posilování významu matematiky ve vzdělávání jako prostředku k prosperitě národa. Škola by podle něj měla být schopna zprostředkovat zážitek z učení, důležitá je schopnost se učit. Učitel nemá jen předávat znalosti, ale musí dítě provázet celým vzdělávacím procesem; tedy být průvodcem, ne konkurentem, podporovat v dětech zvědavost. Absolventi by měli disponovat schopností pídit se po příčinách a umět projektově pracovat.
  Radka Hrdinová
  Mgr. Radka Hrdinová
  Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze obor Český jazyk a literatura – historie.

  Během studia na vysoké škole uveřejnila první texty v dnes už neexistujícím kulturním měsíčníku Exit a po ukončení studia se této profesi začala věnovat na plný úvazek.

  Prošla postupně redakcemi Lidových novin a Hospodářských novin, krátce působila ve vydavatelství Ringier Axel Springer CZ.

  Od roku 2015 je součástí oddělení domácího zpravodajství v deníku MF DNES, kde se systematicky věnuje tématům z oblasti školství.

  První texty na toto téma ale uveřejnila už před nástupem do redakce tohoto deníku, kdy se o oblast vzdělávání začala zajímat z osobních důvodů – jako rodič chtěla diskutovat aktuální problémy ve školství s odborníky z této oblasti, což jí její profese novinářky umožňovala v širším měřítku.

  Jan Libich
  doc. Dr. Ing. Jan Libich
  Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, doktorát z ekonomie získal na University of New South Wales v Sydney.
  V současnosti přednáší makroekonomii na univerzitě La Trobe v Melbourne; ve své výuce zavádí mnoho netradičních metod výuky v duchu J.A. Komenského. Inspiraci sbírá mimo jiné tím, že pravidelně chodí jako dobrovolný pomocník učitele do hodin svých dětí na prvním stupni základní školy (viz jeho nedávná přednáška na Science café o důležitosti vzdělání a kvalitních učitelů).

  Čtyřikrát za sebou byl australskými studenty zvolen nejlepším přednášejícím na La Trobe univerzitě. V roce 2012 také získal cenu australské vlády za přínos studentům, a od té doby působí část roku také ve svém rodném městě na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

  Je autorem mnoha odborných publikací v oblasti makroekonomie, teorie her a ekonomiky sportu. Zjištění výzkumu se snaží přiblížit politikům i široké veřejnosti, například prostřednictvím dřívější rubriky v Hospodářských novinách Ekonomix Jana Libich či video-rozhovorů s předními ekonomy. Na nich je založena jeho nedávná kniha publikovaná v Austrálii nazvaná Ekonomie reálného světa. Snaží se v ní ukázat, že ekonomie může být nejen zábavná, ale hlavně prospěšná pro prosperitu lidí.

  Irena Poláková
  Mgr. Irena Poláková
  Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis.

  Od roku 2000 působí jako učitelka, nejprve na ZŠ Londýnská a od roku 2002 s krátkými přestávkami na Lauderových školách v Praze. Ve výuce se specializuje na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti.

  Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a řady programů, které jsou zaměřeny na rozvoj dětského čtenářství. Vede pedagogické praxe studentů českého jazyka a spolupracuje s katedrou didaktiky českého jazyka na PedF UK.
  Od roku 2010 působí jako metodička Školních čtenářských klubů (tento projekt získal v roce 2015 cenu Eduina), v němž se podílí na přípravě čtenářských klubů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Jejím hlavním cílem je nabízet svým žákům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou žít spokojený, úspěšný a zodpovědný život. Cení si vzdělání v jeho klasické podobě, tj. i jako součásti kulturního dědictví, nejen jako něčeho užitečného pro praktický život (ale samozřejmě i toho). Je přesvědčená, že naleznou-li děti hodnotu v četbě, získají tím možnost prožít hodnotnější život.

  Spolupracovala na několika projektem s MŠMT ČR a Českou školní inspekcí, v současné době je interní členkou čtenářského panelu NUV. Je spoluautorkou knih Kudy vede cesta ke čtenáři, S knihou po škola a několika desítek článků z oblasti didaktiky literatury a dějepisu.

  Maria Procházková
  MgA. Maria Procházková Ph.D.
  Vystudovala režii animovaného filmu na pražské FAMU u profesora Břetislava Pojara, doktorandské studium zakončila prací na téma Člověk v animovaném filmu.

  Od roku 1993 natočila přes 60 animovaných videoklipů (většinu ve spolupráci s dětmi), mnoho hraných i animovaných jinglů a znělek pro televize Prima, ČT a různé festivaly a nadace.
  Za své autorské animované filmy získala mnohá ocenění (Příušnice, Piktogramy). Je také autorkou dvou hraných filmů: Žralok v hlavě a Kdopak by se vlka bál.
  Nová scéna Národního divadla uvádí již třetí sezónu její rodinné představení Laterny magiky VIDÍM NEVIDÍM.

  V posledních letech se věnuje zejména animovaným zábavně-edukativním cyklům pro děti: Evropské pexeso, České pexeso, Slovíčka, Živí svět: Kvítí, LOGOhrátky.
  Úzce spolupracuje s dětským kanálem ČT :D. Připravuje rozsáhlý projekt přibližující dětem (a nejen jim) svět výtvarného umění a prostředí galerie.

  Ráda učí děti a kolektivy základům animace na různých workshopech po celém světě, nárazově přednáší studentům filmových oborů a vede či oponuje odborné i teoretické akademické práce.

  Pavel Škramlík
  Mgr. Pavel Škramlík
  Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel.

  Od roku 1997 působil jako učitel na 1. stupni základní školy Táborská v Praze 4 a poté v Litvínově; v roce 2003 se stal ředitelem školy v Louce u Litvínova, v roce 2005 pak ředitelem SSZŠ Litvínov, kde působí dosud.
  Je lektorem a trenérem kurzů dalšího vzdělávání se specializací na hodnocení a sebehodnocení žáků, hodnocení pracovníků ve školství, management a řízení školy; působí jako mentor, poradce, kouč.

  Jeho hlavním cílem je naplňovat vizi: Vzájemnou podporou k úspěchu. Jsou mu blízké efektivní metody učení, svobodné pohledy na výchovu a přístup k dětem. Za důležité považuje respekt, vnitřní motivaci, individuální přístup, kreativitu a pocit úspěšnosti.
  Spolupracoval na řadě projektů s MŠMT, NÚV a NIDV.

  Je držitelem medaile za zásluhy v oblasti školství – ocenění Sdružení soukromých škol Čech.

  Josef Valenta
  Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
  Vystudoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak na stejné fakultě v rozšiřujících a postgraduálních studiích aplikovanou sociální psychologii a výchovnou dramatiku na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde je v tomto oboru též habilitován.

  V současnosti působí na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Spolupracuje též s Ústavem teorie scénické tvorby DAMU, s Národním ústavem pro vzdělávání (spoluautor dvou RVP; metodiky průřezových témat – osobnostní a sociální výchova), s Českou školní inspekcí (tématika sociální gramotnosti). Podílí se též na různých vzdělávacích a výzkumných projektech.

  Pracuje v oblasti dalšího vzdělávání dospělých (semináře pro učitele i jiné profesní skupiny; kurzy pro lektory vzdělávání dospělých; kurzy prezentačních dovedností a veřejného vystupování atd.).

  Při své praxi se zaměřuje na pedagogiku osobnostně sociálního rozvoje; didaktiku osobnostní a sociální výchovy a její integrace; dramaticko-performanční pojetí edukace; dramatickou výchovu; scénologii a performativitu každodenního, běžného chování a na výzkum („div-dram“) uměním aj.
  Je autorem a spoluautorem řady publikací, článků, vzdělávacích i odborných materiálů.

  Tomáš Zatloukal
  Mgr. Tomáš Zatloukal
  Vystudoval Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

  Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V  roce  2013 byl jmenován ústředním školním inspektorem České školní inspekce.

  Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD, v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

  O nás

  Věříme, že naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé.

  Chceme zvýšit prestiž učitelského povolání a motivovat stávající i budoucí učitele k výkonu jejich profese. Proto jsme se v rámci Iniciativy Učitel, povolání snů rozhodli najít a ocenit ty nejlepší učitele základních a středních škol na území České republiky.

  Inspirovali jsme se mezinárodní cenou Global Teacher Prize a roce 2017 pořádáme nultý ročník národní varianty této ceny – Global Teacher Prize Czech Republic.

  Oficiálním partnerem pořadatele Global Teacher Prize, nadace Varkey Foundation, se stal EDUin. Dalšími partnery nultého ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2017 jsou iniciativy Otevřeno a TOŠ.

  Cenu můžeme realizovat za laskavé podpory Nadace Karla Janečka.

  Nominujte kandidáta

  Nominujte svého známého, kolegu, podřízeného, nadřízeného či sebe do nultého ročníku Global Teacher Prize Czech Republic 2017! Pro nominaci stačí uvést jen jméno a působiště nominovaného.

  Nominovat

  Přihlaste se

  Soutěžící jsou  hodnoceni na základě 5 okruhů kritérií. Pro přihlášení je třeba doložit svoji aktivitu v každém z těchto okruhů prostřednictvím navrhovaných důkazů.  Jejich rozsah a povaha jsou libovolné a dokladování pomocí přiložených souborů není povinné.

  Přihlaste se

  Kontaktujte nás

  Máte dotazy či podněty k ceně Global Teacher Prize Czech Republic?

  Kontaktujte nás na gtp@eduin.cz.